36. e-Slovenski knjižni sejem od 23.11.2020-05.12.2020

ZARADI ZAPRTIH KNJIGARN, SE 36. e-SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM PODALJŠUJE DO SOBOTE 5. DECEMBRA, DO 24.00

Dobrodošli v spletni knjigarni Slovenske matice v okviru 36. Slovenskega knjižnega sejma!

Spodaj so nanizane vse knjige iz naše bogate knjižne bere, ki jih imamo na zalogi in ki vam jih v času trajanja e-sejma, med 23. novembrom in 05. decembrom 2020, ponujamo po ugodnejših, 30 % nižjih cenah. Naslovi so razvrščeni po zbirkah oziroma zvrsteh. Vsebine posameznih knjig si lahko prikličete s klikom na POVEZAVO, kjer boste lahko tudi opravili nakup; če pa iščete točno določen naslov, pa ga vtipkajte v brskalnik.
Vaše naročilo nam lahko pošljete tudi na e-naslov prodaja@slovenska-matica.si. Stroške poštnine krijemo mi, naročilu nad 50 € pa bomo priložili tudi knjižno darilo!

Slovenska matica na SKS 2020

Naj vas v teh nenavadnih časih navdihujejo najboljše knjige!


FILOZOFSKA KNJIŽNICA, SLOVENSKA FILOZOFSKA MISEL

2020 Tomaž Grušovnik, Hotena nevednost
2019 Martin Heidegger, O stvari mišljenja, prevod Tine Hribar
2018 Lenart Škof, Antigonine sestre: o matrici ljubezni
2018 Plotin, Zbrani spisi II, prevod Sonja Weiss
2018 Jan Assmann, Totalna religija, prevod Alfred Leskovec
2018 Dnevnik cesarja Marka Avrelija, tretji reprint druge, popravljene izdaje iz leta 1971, prevod Anton Sovre
2017 Ernst Jünger, Na zidu časa, prevod Alfred Leskovec
2017 Niccolò Machiavelli, Vladar, ponatis iz leta 2006, prevod Niko Košir
2016 Aristotel, Nikomahova etika, reprint iz leta 2002, prevod Kajetan Gantar
2016 Plotin, Zbrani spisi I, prevod Sonja Weiss
2015 Rok Svetlič, Prenašati bit sveta: Ontologija prava in države
2014 Ivan Urbančič, Razmišljanja v preddverju filozofije
2013 Peter Sloterdijk, Spremeniti moraš svoje življenje, prevod Alfred Leskovec
2013 Dante Alighieri, Monarhija, prevod Tomaž Jurca
2013 Maja Milčinski, Telo-duh v filozofsko-religijskih tradicijah
2012 Lenart Škof, Etika diha in atmosfera politike: od etike k politiki ali poskus o intersubjektivnosti
2012 Ivan Urbančič, O krizi: epilog k Zgodovini nihilizma
2012 Aristoteles, O nastajanju in propadanju, prevod Valentin Kalan
2011 ur. Gorazd Kocijančič, Vid Snoj, Dionizij Areopagit in evropsko izročilo
2011 Gorazd Kocijančič, Politika, erotika itn., trije poskusi o duši
2011 Ivan Urbančič, Zgodovina nihilizma: (od začetka do konca zgodovine filozofije)
2010 Osvald Spengler, Zaton zahoda, 2. del.: oris morfologije svetovne zgodovine, prevod Alfred Leskovec
2009 Osvald Spengler, Zaton zahoda, 1. del.: oris morfologije svetovne zgodovine, prevod Katarina Sedmak, Alfred Leskovec
2009 France Veber, Znanost in vera: vedoslovna študija
2008 Dionizij Areopagit, Zbrani spisi, prevod Gorazd Kocijančič
2008 Arthur Schopenhauer, Svet kot volja in predstava, prevod Alfred Leskovec
2007 Friedrich Nietzsche, Času neprimerna premišljevanja. (Del 2, O koristi in škodi zgodovine za življenje), prevod Valentin Kalan
2006 Friedrich Nietzsche, Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom, prevod Janko Moder
2006 Avguštin, Proti akademikom, prevod Primož Simoniti
2005 Edmund Husserl, Kriza evropskih znanosti in transcendentalna fenomenologija: (uvod v fenomenološko filozofijo), prevod Andrina Tonkli Komel, Samo Krušič, Alfred Leskovec
2005 Martin Heidegger, Bit in čas, ponatis izdaje iz leta 1997, prevod Tine Hribar…et al.,
2005 Friedrich Nietzsche, Vesela znanost, prevod Janko Moder
2005 Friedrich Nietzsche, Človeško, prečloveško: (knjiga za svobodne duhove): v spomin Voltairu ob obletnici njegove smrti 30. maja 1778, prevod Alfred Leskovec
2004 René Descartes, Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa, 2. reprint izdaje iz leta 1973, prevod Primož Simoniti
2004 Giordano Bruno, Kozmološki dialogi, prevod Mojca Mihelič
2004 Friedrich Nietzsche, Jutranja zarja: misli o moralnih predsodkih, prevod Alfred Leskovec
2004 Baruch Spinoza, Etika, 2. reprint izdaje in leta 1963, prevod Primož Simoniti
2004 Gottfried Wilhelm Leibniz, Izbrani filozofski spisi, ponatis izdaje iz leta 1979, prevod Mirko Hribar
2004 Sri Aurobindo, Človeški ciklus, ponatis izdaje iz leta 1980, prevod Janez Svetina
2004 Friedrich Nietzsche, Volja do moči: poskus prevrednotenja vseh vrednot: (iz zapuščine 1884/88), ponatis izdaje iz leta 1991, prevod Janko Moder
2004 Aristoteles, Fizika: knjige 1, 2, 3, 4., prevod Valentin Kalan
2003 Platon, Poslednji dnevi Sokrata: Apologija, Kriton, Faidon, 2. ponatis izdaje iz leta 1955, prevod Anton Sovrè
2003 Niccolò Machiavelli, Politika in morala, ponatis iz leta 1990, prevod Niko Košir
2003 Martin Heidegger, Predavanja in sestavki, prevod Tine Hribar…et.al.
2003 Tine Hribar,Dar biti: darovanje in žrtvovanje
2002 Predsokratiki, prevod Anton Sovrè
2002 Aristoteles, O duši, reprint izdaje iz leta 1993, prevod Valentin Kalan
2001 Kazimierz Twardowski, K nauku o vsebini in predmetu predstav: (psihološka raziskava), prevod Frane Jerman
1999 Friedrich Nietzsche, Tako je govoril Zaratustra: knjiga za vse in za nikogar, ponatis 2. izdaje iz leta 1984, prevod Janko Moder
1999 Franz Brentano, Psihologija z empiričnega vidika: v dveh zvezkih, prevod Frane Jerman
1998 Soren Kierkegaard, Pojem tesnobe: preprosto psihološko nazorno razmišljanje v smeri dogmatičnega problema izvirnega greha, prevod Primož Repar
1997 Edmund Husserl, Ideje za čisto fenomenologijo in fenomenološko filozofijo, prevod Frane Jerman
1993 Tine Hribar, Fenomenologija. [Knj.] 1, Brentano, Heidegger, Husserl
1992 Tine Hribar, Tragična etika svetost : Sofoklova Antigona v evropski in slovenski zavesti
1989 Dušan Pirjevec, Estetska misel Franceta Vebra
1987 Anton Stres, Heglovo in Marxovo pojmovanje svobode
1984 Tine Hribar, Kopernikanski obrat
1981 Igor Hrušovský, Dialektika biti in kulture, prevod Frane Jerman
1978 Jan Mukarovský, Estetske razprave, prevod Frane Jerman
1977 Karl Vorländer, Zgodovina filozofije, 3. knjiga, 1. del, ponatis, prevod Slavoj Žižek
1975 Alma Sodnik, Izbrane razprave, uredil Frane Jerman


RAZPRAVE IN ESEJI

2020 Irena Avsenik Nabergoj, Trpljenje in smrt v zgodovini judovske literature
2019 Matevž Kos, Leta nevarnega življenja: Pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni
2018 Josip Osti, Med dvema bregovoma, eseji o slovenski, hrvaški, srbski in bošnjaški književnosti
2018 Tine Hribar, Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 3, Sodobna teologija, filozofija in znanost
2017 Irena Avsenik Nabergoj, Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu
2017 Tine Hribar, Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 2, Krščanska posmrtna nesmrtnost
2016 Irena Avsenik Nabergoj, Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi
2016 Tine Hribar, Nesmrtnost in neumrljivost, Knj. 1, Od šamanov do kristjanov
2016 Janko Kos, Sociologija slovenske literature
2015 France Bernik, Od književnosti do likovne umetnosti in glasbe
2014 Iztok Simoniti, Deus vult: o vrednotah kristjanovv
2014 Ana Toroš, O zemlja sladka: kamen, zrno, sok: Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet
2013 Mirko Mahnič, Prešernov verz: Prešeren na Silbi 2
2012 Franc jeza, In zgodil se bo čudež: premišljevanja o slovenski samostojnosti in demokraciji
2011 Marko Marinčič, Križ nad slovansko Trojo: latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici
2010 Ljubo Sirc, Brezpotja socializma, prevod Žandi Dežman
2008 Gorazd Makarovič, Ko še nismo bili Slovenci in Slovenke: novoveške etnične identitete pred slovensko narodno zavestjo
2007 Primož Simoniti, Med humanisti in starimi knjigami: (prispevek k slovenski kulturni zgodovini)
2006 Mirko Mahnič, Od Zoisa prek moderne do Kocbeka
2006 Kajetan Kovič, Sled sence zarje: Prešeren, Jenko, Gregorčič, Kette, Murn, Cankar, Župančič, Gradnik, Kosovel, Kocbek, Vodušek, Minatti
2005 Aleksander Zorn, Smešna žalost preobrazbe: zgodbe o čudežih slovenske demokracije 1994-2004
2005 Ignacij Voje, Slovenica – Balcanica: zgodovinske študije
2004 Marjan Dolžan, Slovenska književnost tako ali drugače
2004 France Bernik, Spektrum ustvarjalnosti: od umetnosti in kulture do znanosti
2004 Alenka Jensterle Doležal, Mit o Antigoni v zahodno- in južnoslovanskih dramatikah sredi 20. stoletja
2003 Matevž Kos, Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi
2003 Vasko Simoniti, Fanfare nasilja
2001 Jože Ciperle, Podoba velikega učilišča ljubljanskega: Licej v Ljubljani: 1800-1848
2001 Jože Pogačnik, Prevrednotenja
2000 Joža Mahnič, Presoje in pogledi
1998 Lojze Krakar, Zmage in porazi pesnikov
1998 Tone Pretnar, Prešeren in Mickiewicz: o slovenskem in poljskem romantičnem verzu, prevod Mladen Pavičić, Niko Jež
1998 Aleš Berger, Novi ogledi in pogledi
1994 Andrej Vovko, Mal položi dar: portret slovenske narodnoobrambne šolske organizacije Družbe sv. Cirila in Metoda: 1885-1918
1993 Marjan Kramberger, Lovec na homokumulate
1992 Vinko Brumen, Argentinski spisi
1991 Gerhard Giesemann, Novejši pogledi na slovensko književnost
1990 Fran Petrè, Tradicija in inovacija: izbrane študije in eseji, prevod Franc Drolc
1990 Vasja Predan, Kritikovo gledališče
1987 Irena Gantar Godina, T. G. Masaryk in masarykovstvo na Slovenskem: (1895-1914)
1986 Jakob Rigler, Razprave o slovenskem jeziku
1985 Darasz Zdzislaw, Od moderne k ekspresionizmu: o spremembah v slovenski književni zavesti, prevod Tone Pretnar
1983 Štefan Barbarič, Turgenjev in slovenski realizem
1983 Taras Kermauner, Drama, gledališče in družba sociološka analiza literarnih ideologij v slovenski dramatiki
1980 Božica Kitičič, Literarna ustvarjalnost Andreja Hienga
1978 Taras Kermauner, Besede in dogodek
1977 Bruno Hartman, Celjski grofje v slovenski dramatiki
1976 Juraj Martinović, Poezija Dragotina Ketteja, prevod Franc Drolc
1973 Fran Albreht, Gledališke kritike: 1951-1960
1972 Marko Zupančič, Literarno delo mladega A. T. Linharta
1971 Branko Berčič, Mladost Ivana Tavčarja
1971 Ivan Sivec, Opera v Stanovskem gledališču v Ljubljani: od leta 1790 do 1861
1969 Andrej Rotar, Socialna in politična misel Podlimbarskega
1967 Andrej Rijavec, Glasbeno delo na Slovenskem v obdobju protestantizma
1964 France Koblar, Dvajset let slovenske drame I
1963 Dušan Moravec, Vezi med slovensko in češko dramo
1963 Jože Pogačnik, Stritarjev literarni nazor
1962 Boris Paternu, Estetske osnove Levstikove literarne kritike


VEZANA BESEDA

2020 Leonidij Andrejev, Človekovo življenje, prevod Brago Bajt
2019 Jean Anouilh, Antigona, prevod Aleš Berger
2002 Petar II Petrovič Njegoš, Luč mikrokozmosa, prevod Samita Subiotto
1993 Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Figarova svatba: komedija, prevod Igor Lampret
1987 Miłosz Czesław, Somrak in svit, prevod Rozka Štefan…(et al).
1983 Aleksej Konstantinovič Tolstoj, Car Boris: tragedija v petih dejanjih: 1870, prevod Josip Vidmar
1980 Henrik Ibsen, Peer Gynt: dramska pesnitev, prevod Janko Moder
1979 Aleksej Konstantinovič Tolstoj, Smrt Ivana Groznega: tragedija v petih dejanjih: 1865, prevod Josip Vidmar
1975 Aleksej Konstantinovič Tolstoj, Car Fjodor Ioanovič: tragedija v petih dejanjih: 1868, prevod Josip Vidmar


MOZAIKI, POEZIJA

2020 David Bandelj, Enajst let in pol tišine
2019 Brane Senegačnik, Pogovori z nikomer
2019 Erich Prunč, Tihožitja in besi
2019 Tonko Maroević, Štiriročno
2018 Marija Kostnapfel, Pesmi/Poesie, prevod Darja Betocchi
2000 Srednjeveški cvetnik = Florarium mediaevale: latinska lirika srednjega veka, prevod Primož Simoniti
1977 Tone Seliškar, Pesmi pričakovanja


MESTNE KNJIGE

2020 ur. Uroš Zupan, Trboveljska knjiga: lepljenka o mestu v času in prostoru
2017 ur. Marija Pirjevec, Tržaška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja, ponatis
2016 ur. Zdravko Duša, Tolminska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2016 Blejska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2014 ur. Vlado Motnikar, Kamniška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2014 ur. Niko. R. Kolar, Vinko Ošlak, Slovenjegraška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2010 ur. Milček Komelj, Črnomaljska in metliška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2009 ur. Lojzka Bratuž, Goriška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2008 ur. France Pibernik, Kranjska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2007 ur. Milček Komelj, Novomeška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2006 ur. Aleš Šteger, Ptujska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2004 ur. Reginald Vospernik, Celovška knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
2003 ur. Bruno Hartman, Celjska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
1999 ur. Andrej Brvar, Mariborska knjiga: pesmi, zgodbe in pričevanja
1994 ur. Andrej Inkret, Ljubljanska knjiga: zgodbe in pričevanja


PREVODI IZ SVETOVNE KNJIŽEVNOSTI

2019 Aleksandar Gatalica, Nevidni: pikareskni roman v pismih, prevod Mateja Komel Snoj
2019 Claudio Magris, Brazgotine, prevod Veronika Brecelj
2018 Giulio Angioni, Toledski plameni, prevod Vasja Bratina
2013 Richard Swartz, Room service; zgodbe iz Vzhodne Evrope, prevod Sara Grbović
2012 Claudio Magris, Alfabeti, prevod Veronika Brecelj
2012 Carl Markus-Gauss, V gozdu metropol, prevod Ana Grmek
2011 Kevin Vennemann, Mara Kogoj, prevod Urška P. Černe
2010 Carl Markus-Gauss, Jedci psov iz Svinije, prevod Mira Miladinović Zalaznik
2009 Claudio Magris, Na slepo, prevod Veronika Brecelj
2009 Gančo Savov, Moja slovenska biografija; Past za nasprotnike, prevod Borut Omerzel, Eva Šprager
2008 Claudio Magris, Saj razumete, prevod Veronika Brecelj
2007 Richard Swartz, Drugi v bližini: antologija avtorjev Jugovzhodne Evrope, prevod Drago Bajt…et.al.
2007 Anonima, Ženska v Berlinu: (dnevniški zapiski od 20. aprila do 22. junija 1945), prevod Anja Uršič
2006 Jordan Radičkov, Kruto razpoloženje, prevod Eva Šprager
2003 Claudio Magris, Mikrokozmosi, prevod Vasja Bratina, Rada Lečič
2001 Karl Markus Gauss, Evropska abeceda, prevod Mira Miladinovič Zalaznik
2001 Karl Kraus, Poslednji dnevi človeštva, prevod Janez Gradišnik


ZGODOVINE DRŽAV IN NARODOV

2020 Frederic Lane, Benetke, pomorska republika, prevod Matej Venier
2017 John Romer, Zgodovina starega Egipta: Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva, prevod Uroš Gabrijelčič
2017 Ernst Bruckmüller, Avstrijska zgodovina, prevod Veronika Pflaum, Irena Vilfan Bruckmüller
2016 John Romer, Zgodovina starega Egipta: Od prvih kmetovalcev do Velike piramide, prevod Uroš Gabrijelčič
2015 Mitja Saje, Zgodovina Kitajske
2009 Sima Čirković, Srbska zgodovina, prevod Drago Bajt
2008 Ivo Goldstein, Hrvaška zgodovina, prevod Drago Bajt
2005 László Kontler, Madžarska zgodovina: tisočletje v Srednji Evropi, prevod Irena Trenc Frelih
2005 Elena Mannová, Slovaška zgodovina, prevod Andrej Rozman


SPOMINI IN SREČANJA, MEMOARSKA KNJIŽNICA, DNEVNIKI

2020 Primož Kuret, Iz parterja. Nekaj spomina
2019 ur. Neža Zajc, O Danetu Zajcu, ponatis
2013 Bogomila Kravos, Zgodba mojega očeta
2012 France Bernik, Kronika mojega življenja
2011 Kajetan Gantar, Zasilni pristanek
2010 Fran Šuklje, Sodobniki, mali in veliki: tretji del spominov
2009 Joža Mahnič, Sence in luči z moje poti
2005 Jože Ciuha, Kronika sedmih pozab
2004 Joža Mahnič, Pripovedi o Župančiču in pomenki z njim
2004 Josef Schwegel, Na cesarjev ukaz: spomini politika in diplomata
2000 Fran Milčinski, Dnevnik 1914-1920
1999 Franc Rueh, Moj dnevnik: 1915-1918
1998 Andrej Inkret, Melanholična razmerja: (dnevniški in drugi zapiski od 5. decembra 1992 do 27. decembra 1995)
1998 Rajko Cibic, Spomini Slovenca v tujski legiji
1998 Franc Zupančič, Dnevnik: 1914-1918
1997 Emil Weiss, Ne hodi naprej
1995 Dragotin Cvetko, V prostoru in času: spomini
1995 Fran Šuklje, Iz mojih spominov II
1989 Boris Pahor, Ta ocean, strašno odprt: dnevniški zapiski od julija 1974 do februarja 1976
1988 Fran Šuklje, Iz mojih spominov I
1986 Anton Novačan, Jeruzalem – Kairo: spomini 1942-1945
1985 Ivan Hribar, Moji spomini, 2 del
1982 Josip Vošnjak, Spomini
1981 Karel Clarici, Knjiga moje mladosti, prevod Marjan Mušič
1979 Franc Petek, Iz mojih spominov
1976 France Koblar, Moj obračun
1974 Vojeslav Mole, Iz knjige spominov
1972 Lavo Čermelj, Med prvim in drugim tržaškim procesom
1971 Božidar Borko, Srečanja
1969 Lavo Čermelj, Spomini na moja tržaška leta


NARAVOSLOVNA KNJIŽNICA, NARAVOSLOVJE, TEHNOLOGIJA

2019 ur. Jernej Pavšič, Matija Gogala in Andrej Seliškar, Slovenska Istra I: Neživi svet, rastlinstvo, živalstvo in naravovarstvo
2018 Marija Stanonik, Čebela na cvetu in v svetu: Čebela v naravi in gospodarstvu, slovenski kulturni zgodovini, slovenski folklori in literaturi
2017 ur. Marko Munih, SI robotika
2014 ur. Tadej Bajt, Ivan Bratko, Robotika in umetna inteligenca
2008 ur. Jernej Pavšič, Ljubljansko barje: neživi svet, rastlinstvo, živalstvo, zgodovina in naravovarstvo
2002 ur. Sandi Sitar, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike XV/XVI
1999 Herman Potočnik, Problem vožnje po vesolju, ponatis izdaje iz leta 1986, prevod Peter Srakar
1998 ur. Ivan Gams, Igor Vrišer, Geografija Slovenije
1998 ur. Sandi Sitar, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike XIII/XIV
1993 ur. Sandi Sitar, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike XII
1991 ur. Sandi Sitar, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike XI
1990 Janez Sternad, Zgodbe iz fizike
1989 Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike X
1987 ur. France Adamič, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike IX
1985 ur. Fran Dominko, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike VIII
1983 Janez Batis, Peter Vodopivec, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike VII: Bleiweisov zbornik
1981 ur. Fran Dominko, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike V/VI
1980 Lavo Čermelj, Materija in energija: v sodobni fiziki
1979 ur. Fran Dominko, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike IV
1975 ur. Fran Dominko, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike III: Žagarjev zbornik
1974 ur. Fran Dominko, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike II
1971 ur. Fran Dominko, Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike I


UMETNOST

2020 Henrik Neubauer, Svetovna zgodovina plesa
2019 Bogomila Kravos, Slovensko gledališče v Trstu: Od prvih nastopov do današnjih dni
2019 Andrej Jemec, Vse, kar je… Slike 2018-19
2018 Milček Komelj, Življenje z umetnostjo I, II, Eseji, stihi, spisi
2018 Jernej Novak, Gledališko desetletje: kritike 1979/80 – 1989/90
2017 Damir Globočnik, Likovno in simbolno: kolektivni spomin slovenstva v likovni umetnosti
2012 Metoda Kemperl, Arhitekturna tipologija romarskih cerkva v 17. in 18. stoletju na Slovenskem
2011 Robert Simonišek, Slovenska secesija
2011 Emilijan Cevc, Pesnitev in resnica: Cevčevo berilo
2010 Tomaž Brejc, Študije o slovenskem slikarstvu v 20. Stoletju
2009 Marija Stanonik, Zgodovina slovenske slovstvene folklore: od srednjega veka do sodobnosti
2008 Tone Frelih, France Štiglic: od epopeje do nostalgije
2001 Igor Kranjc, France Kralj
2000 Milček Komelj, Mladi Jakac: (izvori njegove ustvarjalnosti)
1998 Jože Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih: Šempeter v Savinjski dolini
1996 Marijan Tršar, Kopist in samota
1995 Janez Strehovec, Demonsko estetsko: od filozofske teorije umetnosti k estetiki kot teoriji estetizacij
1993 Fedja Košir, Zamisel mesta
1993 Izidor Cankar, Zgodovina likovne umetnosti v Zahodni Evropi. Del 3, Razvoj stila v dobi renesanse: od leta 1400 do leta 1564, reprint izdaje iz leta 1936
1992 Izidor Cankar, Zgodovina likovne umetnosti v Zahodni Evropi. Del 2, Razvoj stila v visokem in poznem srednjem veku: od leta 1000 do leta 1400, reprint izdaje iz leta 1931
1992 Izidor Cankar, Razvoj stila 1: V starokrščanski dobi in zgodnjem srednjem veku
1992 Sergij Vrišer, Baročno kiparstvo na slovenskem Štajerskem
1989 Sonja Žitko, Historizem v kiparstvu 19. stoletja na Slovenskem
1989 Anton Trstenjak, Skozi prizmo besede
1988 Nataša Golob, Poslikani leseni stropi na Slovenskem do sredine 18. Stoletja
1983 Sergij Vrišer, Baročno kiparstvo na Primorskem
1981 Emilijan Cevc, Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom
1976 Ivan Stopar, Razvoj srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem Štajerskem: doktorska disertacija
1975 Peter Fister, Arhitektura slovenskih protiturških taborov
1973 Primož Kuret, Glasbeni instrumenti na srednjeveških freskah na Slovenskem
1970 Emilijan Cevc, Poznogotska plastika na Slovenskem


LEPOSLOVJE

2019 Ivanka Hergold, Nož in jabolko
2018 Ivan Cankar, Novo življenje, ponatis iz Knezove knjižnice 1908
2016 Borislav Pekić, 1999, prevod Dean Rajčić
2015 Saša Vuga, Sveti Anton Prašičkar
2013 Saša Vuga, Borodin (romaneskni triptih)
2012 Jože Snoj, Balkan Sobranie: (samovzgojni roman ali Ide Tito preko Romanije
2012 Vinko Ošlak, Usode s Koroškega (biografski eseji)
2012 Drago Jančar, Katarina, pav in jezuit
2010 Siniša Glavaševič, Zgodbe iz Vukovarja, prevod Vasja Bratina
2010 Vinko Ošlak, Krst na Auvi: zgodovinski roman
2007 Saša Vuga, Kobariško zrcalo: romaneskni triptih
2007 Andrej Capuder, Reka pozabe
2006 Boris Pahor, Trg Oberdan
2006 Drago Jančar, Duša Evrope: članki, eseji, fragmenti
2002 Miloš Mikeln, Poročnik z Vipote
2001 Vladimir Kavčič, Vrnitev v izginule kraje
1999 Jože Snoj, Metamorfoza groze: eseji
1998 Jože Hudeček, Klic z jezera
1998 Boris Pahor, Spopad s pomladjo
1997 Boris pahor, v Vodoravni legi
1997 Ted Kramolc, Potica za navadni dan
1996 František Benhart, Sijajni dan ob reki
1996 Vladimir Kavčič, Somrak
1996 Boris Pahor, Ladja brez krmarja: narodna identiteta v italijanski književnosti: od Danteja do Slataperja
1995 Andrej Hieng, Sanja o razbitem avtobusu: zgodnje novele
1993 Vladimir Bartol, Zakrinkani trubadur: izbrani članki in eseji
1993 Janja Žitko, Pero in politika
1993 Lojze Kovačič, Vzemljohod
1992 Maks Tušek, Črtice: vse te uštne liete moje
1991 Andrej Capuder, Iskanje drugega
1991 Jože Udovič, Spremembe
1989 Marjan Rožanc, Indijanska zima
1988 Milan Kundera, Umetnost romana: esej, prevod Jaroslav Skrušny
1987 Janko Lavrin, Med osem in osemdeset: (iz zapisnice kozmopolita), prevod Rapa Šuklje
1987 Boris Pahor, Zatemnitev
1986 Mirko Mahnič, Slovo
1986 Peter Mohar, Med nebom in peklom: pričevanje iz plebiscitnega leta
1985 Josip Vidmar, Sile časa
1985 Anton Slodnjak, Pohojeni obraz
1984 Juš Kozak, Novele
1984 Edvard Kocbek, Peščena ura: pisma Borisu Pahorju 1940-1980
1982 Lino Legiša, V preizkušnji
1982 Andrej Capuder, Rapsodija 20
1981 Mirk Mahnič, Klici
1988 Mimi Malenšek, Marčni veter: freska iz “pomladi narodov”
1981 Alojz Rebula, Zeleno izgnanstvo
1979 Nada Matičič, Labirint
1978 Mimi Malenšek, Ujeti v času
1977 Andrej Capuder, Mali cvet
1973 Nada Kraigher, Terminus
1964 Juš Kozak, Pavlihova kronika


HUMANISTIKA, DRUŽBOSLOVJE

2019 France Pibernik, Severin Šali, Popotnik, zaljubljen v življenje
2019 Valentin Vodnik, Izbrani spisi, ponatis iz leta 1890
2019 ur. Aleš Gabrič, Slovenski prelom 1918
2018 Antonia Bernard, Francosko o Slovencih, slovensko o Francozih, prevod Jelka Kernev Štrajn
2018 ur. Lovro Šturm, Ljubljanske družine v 18. stoletju
2017 ur. Sašo Jerše, Leukhup!: kmečko uporništvo v obdobju predmoderne: zgodovina, vzporednice, (re)prezentacije
2017 Ivan Stopar, Arhitektura predromanike in romanike v Sloveniji
2017 Dimitrij Rupel, Železo in žamet ali Od kulture do države; Slovenska državnost in Evropska unija po koncu hladne vojne
2017 ur. Katja Kleindienst, O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji
2016 ur. Lovro Šturm, Gorenjske družine v 18. stoletju
2014 Iztok Simoniti, Ustvarjalnost
2010 France Vurnik, Iz Moskve, iz ruskih daljav: izbor iz polstoletnega publicističnega vpogleda v ruska literarno idejna snovanja: 1957-2007
2010 Iztok Simoniti, Historia magistra mortis
2010 Damir Globočnik, Pavliha 1870: Levstikov satirični list
2010 Boris Pahor, Sončna ura: pisemska korespondenca Borisa Pahorja in Marije Žagar (1961-1996)
2009 Meta Kušar, Intervju
2009 ur. Sašo Jerše, Vera in hotenja: študije o Primožu Trubarju in njegovem času
2009 Kulturna identiteta Istre: razprava v Slovenski matici, 22. oktobra 2008
2007 ur. France Pibernik, Anton Slodnjak: dokumentarna monografija
2004 Tine Hribar, Evroslovenstvo
2003 André Glucksmann, Dostojevski na Manhattnu, prevod Jaroslav Skrušný
2002 Janko Kos, Prešeren in krščanstvo
1996 ur. Franc Jakopin…(et al), III. Trubarjev zbornik: prispevki z mednarodnega znanstvenega simpozija Reformacija na Slovenskem, Ljubljana, 9. – 13. november 1987: ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja
1994 Lojze Ude, Moje mnenje o položaju: članki in pisma 1941-1944
1993 ur. France M. Dolinar, Joža Mahnič, Peter Vopopivec, Cerkev, kultura in politika 1890-1941, simpozij 1992
1993 ur. Andrej Aplenc…(et al), Tuji kapital na Slovenskem: želje, stanje in posledice: kulturni, socialni in gospodarski vidiki: gradivo s posvetovanja na ljubljanskem Magistratu, 30. marca 1993
1990 Fran Zwitter, O slovenskem narodnem vprašanju
1990 Katja Vodopivec, Postava in hudodelstvo
1990 Taras Kermauner, Zadnje srečanje
1989 ur. France M. Dolinar…(et al), Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja: simpozij 1988
1989 James Cushman Davis, Vzpon z dna: slovenska kmečka družina v dobi strojev, prevod Janez Šumrada
1988 Jože Horvat, Lužica in njeni Srbi
1982 Franc Kos, Izbrano delo
1979 Primož Simoniti, Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja


ZGODOVINA

2020 ur. Aleš Gabrič, 100 let Univerze v Ljubljani
2020 ur. Dragica Čeč, 150 let tabora v Vižmarjih
2020 Helfried Valentinitsch, Deželnoknežji rudnik živega srebra Idrija v obdobju med letoma 1575 in 1659
2015 Ivan Vogrič, Stoletje pred prvo svetovno vojno-res čas miru?
2011 Božidar jezernik, Divja Evropa: Balkan v očeh zahodnih politikov
2011 Miroslava Cenčič, Primorska sredina v primežu bratomorne vojne
2011 Dimitrij Rupel, Slovenija na svetovnem prizorišču: (od Brionske deklaracije do arbitražnega sporazuma, od cone A do točke 5)
2009 Marko Štuhec, Besede, ravnanja in stvari: plemstvo na Kranjskem v prvi polovici 18. stoletja
2009 Klemen Jelinčič Boeta, Judje na Slovenskem v srednjem veku: (Judje na Koroškem, Štajerskem, Kranjskem, Goriškem, v Trstu in Istri v srednjem veku do izgonov v letih 1496-1515)
2008 Milica Kacin Wohinz, Marta Verginella, Primorski upor fašizmu: 1920-1941
2008 Branko Reisp, Zgodbe in podobe iz naše preteklosti
2006 Tatjana Rejec, Partija in tigrovci: (medvojna in povojna usoda nekaterih vodilnih tigrovcev)
2006 Anton Sovrè, Stari Grki
2005 ur. Peter Vodopivec, Drago Jančar, Katja Kleindienst, Slovenska kultura v vojnem času: (položaj in dileme slovenske inteligence in umetniška ustvarjalnost med drugo svetovno vojno)
2004 Andrej Studen, Rabljev zamah: k zgodovini kriminala in kaznovanja na Slovenskem od 16. do začetka 21. stoletja
2003 Herodotus, Zgodbe iz Halikarnasa, prevod Anton Sovrè
2003 Anton Kosovel, Zločin brez kazni
2003 Boris Mlakar, Slovensko domobranstvo: 1943-1945: ustanovitev, organizacija, idejno ozadje
2002 Janko Hacin, Vsi ti mladi fantje
2001 Branko Reisp, Redki stari tiski
2001 ur. Peter Vodopivec, Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev: Angela Vode in Boris Furlan, žrtvi Nagodetovega procesa
2001 ur. Drago Jančar, Peter Vodopivec, Slovenci v XX. stoletju: simpozij: (simpozij Slovenske matice, december 2001)
2000 ur. Peter Vodopivec, Slovenske zamisli o prihodnosti okrog leta 1918: narodna vlada, Država SHS in slovenske zamisli o prihodnosti pred letom 1918 in po njem: (simpozij 1998)
1998 Ferdo Gestrin, Slovanske migracije v Italijo
1997 ur. Peter Vodopivec, Joža Mahnič, Slovenska trideseta leta: simpozij 1995
1995 Albert Rejec, Tone Černač, Jože Vadnjal, Pričevanja o Tigru
1994 Vladimir Ribarič, Potresi v Sloveniji: ob stoti obletnici velikega ljubljanskega potresa
1991 Ferdo Gestrin, Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem
1991 Vasko Simoniti, Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju
1987 Bogo Grafenauer, Slovensko narodno vprašanje in slovenski zgodovinski položaj


MUZIKOLOGIJA

2012 Jurij Snoj, Portret skladatelja Janeza Matičiča
2007 ur. Marjetka Golež Kaučič…(et.al), Slovenske ljudske pesmi V, pripovedne pesmi
2006 Simona Moličnik, “Ali slišite? Glasbena zora! Drami se!”: Novi akordi: zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo, 1901-1914
2002 Vinko Globokar, Laboratorium, prevod Peter Bedjanič
2000 Niall O’Loughlin, Novejša glasba v Sloveniji: osebnosti in razvoj
1998 ur. Marjetka Golež…(et.al), Slovenske ljudske pesmi IV, pripovedne pesmi
1997 ur. Zmaga Kumer…(et.al), Slovenske ljudske pesmi I, 2. izdaja, pripovedne pesmi
1996 Tone Perčič, Dante pri Slovencih
1992 ur. Marko Terseglav…(et.al), Slovenske ljudske pesmi III, pripovedne pesmi
1991 Dragotin Cvetko, Slovenska glasba v evropskem prostoru = Slovene music in its European set-ting
1989 Katarina Bedina, Sonata: fenomen oblike v glasbi in slovenska tvornost za klavir
1987 Vinko Globokar, Vdih – izdih, prevod Metka Zupančič
1984 Borut Loparnik, Biti skladatelj: pogovori s Primožem Ramovšem
1983 Zmaga Kumer, Ljudska glasbila in godci na Slovenskem
1981 ur. Zmaga Kumer…(et.al), Slovenske ljudske pesmi II, pripovedne pesmi


LITERARNE ŠTUDIJE

2005 Silvija Borovnik, Slovenska dramatika v drugi polovici 20. stoletja
2003 Miran Štuhec, Slovenska esejistika v drugi polovici dvajsetega stoletja
2002 Helga Glušič, Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja
1996 Rado L. Lenček, Izbrane razprave in eseji, prevod Rastislav Šuštaršič, Marta Pirnat-Greenberg
1995 Hermina Jug Kranjec, Pregljev roman Bogovec Jernej: poetika in semantika pripovedi
1988 France Bernik, Marjan Dolgan, Slovenska vojna proza: [1941-1980]
1984 Niko Kuret, Slovenska koledniška dramatika
1984 Anton Slodnjak, France Prešeren
1982 Anton Breznik, Jezikoslovne razprave
1982 ur. Bogo Grafenauer, Levstikov zbornik: simpozij 1981
1981 France Pibernik, Med modernizmom in avantgardo: pričevanja o sodobni poeziji
1980 Ivan Grafenauer, Literarno-zgodovinski spisi: (ob stoletnici rojstva)
1980 ur. Joža Mahnič, Koblarjev zbornik: prispevki s kolokvija o osebnosti in delu prof. Fr. Koblarja ob stoletnici njegovega rojstva 1989
1978 Alfonz Gspan, Cvetnik slovenske vezane besede 1
1978 Alfonz Gspan, Cvetnik slovenske vezane besede 2
1974 ur. Štefan Barbarič, Kmečki upori v slovenski umetnosti: zbornik razprav
1971 Viktor Smolej, Zgodovina slovenskega slovstva VII: slovstvo v letih vojne 1941-1945
1969 Lino Legiša, Zgodovina slovenskega slovstva VI: v ekspresionizem in novi realizem
1969 ur. Jože Koruza, Slovenska dramatika 1945-1965
1969 Izidor Cankar, Leposlovje, eseji, kritika
1965 Fran Levec, Eseji, študije in potopisi
1965 Matija Murko, Izbrano delo
1964 France Koblar, Slovenska dramatika I
1964 France Koblar, Slovenska dramatika II


BIBLIOGRAFIJA, ZBORNIKI

2004 ur. Joža Mahnič, Včeraj, danes, jutri: Slovenska matica: 1965-2003
1984 Bibliografija Slovenske matice: 1964-1983
1984 ur. Joža Mahnič, Pregljev zbornik: predavanja z znanstvenega simpozija, ki je potekal 27. 10. 1983 ob stoletnici pisateljevega rojstva
1979 France Bernik, Simpozij o Otonu Župančiču
1977 Simpozij o Ivanu Cankarju 1976
1975 ur. Štefan Barbarič, Prijateljev zbornik: ob stoletnici rojstva
1964 ur. France Bernik, Slovenska matica: 1864-1964: zbornik razprav in člankov
1964 Bibliografija Slovenske matice: 1864-1964


MEDICINA

2019 Matjaž Zwitter, Pogovarjamo se o evtanaziji
2018 Zvonka Zupanič Slavec, Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem: Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo
2017 Zvonka Zupanič Slavec, Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem: Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacij


BENER


Košarica je prazna