Javni razpis za delovno mesto tajnika-urednika Slovenske matice

Slovenska matica (nadalje: SM), Kongresni trg 8, SI-1000 Ljubljana

Razpisuje prosto delovno mesto

TAJNIK-UREDNIK (m/ž)

Kandidat mora imeti vsaj visoko univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge bolonjske stopnje (vsaj 8. stopnja po SOK oziroma 7. Stopnja po Uredbi). Imeti mora najmanj 5 let delovne dobe ter ustrezne vodstvene delovne izkušnje in izkušnje na področju izdajanja knjig. Izkazovati mora aktivno znanje slovenskega jezika ter višjo raven znanja (B2) najmanj enega svetovnega jezika.

Delovne naloge so:
– pripravlja gradiva za delo organov SM in skrbi za izvrševanje njihovih sklepov,
– je urednik knjižnih publikacij in Glasnika SM,
– organizira javne prireditve s področij delovanja SM,
– usklajuje delo odsekov in drugih organizacijskih enot SM,
– odgovarja za gospodarsko in finančno poslovanje SM,
– vodi strokovne službe SM in izvaja tudi pristojnosti delodajalca.

Podrobnejši opis del in nalog tajnika-urednika ureja Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Slovenski matici. Pravilnik ureja tudi višino plače ter druge pogoje zaposlitve, ki ne izhajajo neposredno iz zakonskih določb in Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti.

Delovno mesto se razpisuje za eno leto s trimesečno poskusno dobo in možnostjo podaljšanja. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, z delovno obveznostjo za polni delovni čas, t. j. 40 ur tedensko.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, z življenjepisom (priporočeno v obliki europass) in vizijo delovanja SM naj kandidati v roku 20 dni od objave javnega razpisa, vključno do 6. 4. 2020 oddajo v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za tajnika-urednika SM – Ne odpiraj!«. Prijavo lahko oddajo osebno na sedežu SM ali pošljejo s priporočeno pošto na naslov Slovenska matica, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po e-pošti na naslov: urednistvo@slovenska-matica.si ali po telefonu na številko: 01 422 43 45.

Košarica je prazna